Inflytande och delaktighet

Foto: Mostphotos

Vår grundtanke är att du vill vara delaktig och vill ha inflytande över din egen utbildning och studietid. Vi skapar därför olika former av möjligheter till delaktighet och inflytande så att det ska passa alla i någon form.

När eleven kommer som ny till oss gör vi en intervju och kartlägger mål och förväntningar på utbildningen. Under studietiden får eleven hjälp av mentor i första hand att hålla den väg eleven valt att gå eller  hjälp att gå en annan väg.

Mentorstid

Vi har mentorstid på schemat som syftar till att främja delaktighet och inflytande.

Skolkonferens

Eleven kan vara med på skolkonferenserna som äger rum tre gånger per termin och i det forumet lyfta och diskutera saker som påverkar  studietiden tillsammans med andra elever, lärare, personal och skolledning.

Programråd

Vi anordnar lokala programråd och deltar i regionala programråd, där skola och näringsliv möts och där lyfter vi in elever och elevers perspektiv. I våra enkäter och i våra djupintervjuer följer vi upp hur du upplever delaktighet och inflytande.

Skolutveckling

Vi tycker att eleverna är oerhört viktiga i ett forum där vi kan få hjälp att utveckla vår pedagogiska verksamhet och har därför skapat en grupp som diskuterar pedagogik och resultat tillsammans med skolledning och lärare.

Senast uppdaterad: 25 september 2018