Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Modersmålsundervisning

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan (åk 1–9) eller på gymnasiet.

Foto: Mostphotos

Modersmålsundervisning

Syftet med modersmål är att skapa en aktiv flerspråkighet. Eleverna ska lära sig mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Modersmål är ett eget ämne med egen kursplan. Rektor godkänner ansökan om modersmål. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning.

Vem får undervisning i modersmål?

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

  • Att språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan) och goda kunskaper (gymnasiet)
  • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i samma språk
  • Att det finns en lämplig lärare.

Eleven har inte rätt att delta om språket är ett nybörjarspråk. Det är enhetschef för Enheten för flerspråkighet som tillsammans med modersmålslärare avgör detta. Underlag för bedömning är kunskapskraven i ämnet modersmål som står i läroplanen, Lgr 22.

Undantag

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråken

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska språken, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dessa språk är minoritetsspråk med historisk hävd. De som tillhör minoritetsgrupperna sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer eller judar har getts särskilda lagstadgade rättigheter och rätt till sitt minoritetsspråk.

De elever som tillhör någon av ovanstående minoritetsgrupper ska ha möjligheten att utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga på sitt minoritetsspråk. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning även om det bara finns en sökande elev i kommunen, och om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning för de nationella minoriteterna ska erbjudas även om språket inte är ett levande språk i hemmet.

Man ska kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i de kommuner som är förvaltningsområde för respektive språk. Haninge kommun är förvaltningsområde för finska språket.

Sverigefinska klasser

För elever som har finska som ett levande språk hemma finns möjlighet att välja en placering i Vikingaskolans sverigefinska klasser. Eleverna är en del i en svenskspråkig klass och får undervisning både på svenska och finska som en naturlig del under sin skoldag. De finskspråkiga klasserna erbjuds från förskoleklass upp till årskurs 6.

Läs mer om sverigefinska klasser på Vikingaskolan

Ansöka om undervisning i modersmål

Kommunal grundskola (åk 1–9) och kommunal gymnasieskola

Observera att ansökningar av modersmålsundervisning med start höstterminen 2024 kan göras from den 1 juli 2024.

Byter eleven skola måste ny ansökan göras

Ansök om modersmålsundervisning (ansökan görs av vårdnadshavare)

Friskola

Vårdnadshavare till elev i friskola som önskar modersmålsundervisning kontaktar friskolan. Det är friskolans rektor (huvudman) som ansöker om modersmålsundervisning för elev som önskar det via länkarna nedan. Ansökan kan göras på två sätt. Antingen ansöker rektor om plats i en befintlig modersmålsgrupp i en kommunal skola i Haninge kommun för sin elev eller genom att friskolan själva anordnar modersmålsundervisning på friskolan.

Observera att ansökningar av modersmålsundervisning med start höstterminen 2024 kan göras from den 1 juli 2024.

Ansök för att delta i befintlig Haningegrupp (ansökan görs av friskolans rektor)

Ansök för medel vid egen undervisning (ansökan görs av friskolans rektor)

Avsluta undervisning i modersmål

Avsluta modersmålsundervisning i kommunal grundskola (åk 1–9) och kommunal gymnasieskola (avslut görs av vårdnadshavare)

Avsluta modersmålsundervisning i friskola (avslut görs av vårdnadshavare)

Studiehandledning

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen. 

Det är rektor som beslutar och ansöker.

 

Kontakt

Hanna Thunholm
Enhetschef enheten för flerspråkighet
08-606 70 04
hanna.thunholm@haninge.se

Postadress:
Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen/Enheten för flerspråkighet
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 28 juni 2018