Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitet och resultat

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet på Riksäpplet.

För att få en så bra bild som möjligt över vår skola behöver vi se den ur olika perspektiv. Vi mäter, följer upp och analyserar betyg, närvaro samt trygghet/trivsel och studiero.

Resultaten analyseras

Betygsresultat och närvaro följs upp kontinuerligt under läsåret och varje elev uppmärksammas och följs upp. Analyserna och de kontinuerliga uppföljningarna ligger till grund för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet. 

Vi på Riksäpplet värnar om elevens trygghet/trivsel och studiero. För att ta reda på hur eleven har det hos oss gör vi enkäter, djupintervjuer och lägger fokus på de frågorna på varje skolkonferens. Alla som arbetar på Riksäpplet har ett ansvar för att eleven har det bra. Resultatet följs upp och diskuteras i de olika arbetslagen, inom elevhälsan och tillsammans med eleverna. Resultatet i analysen tar oss vidare till nästa steg. 

En del av våra elever har ett arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sin utbildning. För att kvalitetssäkra den utbildningen har vi ett nära samarbete med näringslivet i Haninge med omnejd.  

Utvärderingar

En av de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet är utvärderingarna. De här utvärderingarna är några av de viktigaste:

Gemensam länsenkät för elever i årskurs 2

Enkäten är en utvärdering som besvaras av elever i årskurs 2 som besvaras av samtliga elever i Stockholms län. Utvärderingen är extern och resultatet publiceras offentligt.

Kursutvärderingar

Eleverna utvärderar varje kurs enskilt vid kursslut. Läraren följer upp och utvecklar sin undervisning. 

ANDT-undersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet

Undersökning om elevers vanor gällande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANTD) genomförs vartannat år för att se trender över tid. Undersökningen är en helt extern, undersökning och sammanställningen används för att ge skolpersonal en fingervisning om hur de ska agera och prioritera i ANDT-arbetet som är ett krav i läroplanen.

Arbetslagens grupputvärdering och resultatanalys

Genomförs i slutet av läsåret gruppvis i lärarnas arbetslag. Syfte är att utvärdera arbetsåret när betygsresultaten sammanställts. 

Individuell läsårsutvärdering

Genomförs i slutet av varje läsår individuellt av varje lärare och elevhälsopersonal. Skickas in till ansvarig biträdande rektor. Utvärderingen har samma syfte som grupputvärderingen ovan med den skillnaden att skolledningen här är intresserad av den enskilde medarbetarens analys av måluppfyllelse och resultat.

Arbetsplatsundersökningen

Kommunledningen genomför en undersökning på varje kommunal enhet. Syftet är att utvärdera arbetsmiljön och ledarskapet. 

Senast uppdaterad: 11 juli 2024